REGULAMIN E–SKLEPU ogrodzeniaGT.pl

z dnia 23.03.2024

SPIS TREŚCI:

    I. DEFINICJE

    II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    III. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. PROCEDURA TWORZENIA I UTRZYMYWANIA KONTA W SKLEPIE

    IV. WARUNKI SPRZEDAŻY:

        a. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ICH REALIZACJA I PROCEDURA DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

        b. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

        c. RĘKOJMIA I GWARANCJA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

    V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    VI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

    VII. DANE OSOBOWE

    VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Definicje

    1. Sprzedawca – sklepyGT sp. z o.o., stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Leszczynek 2A, 99-300 Kutno, wpisany do KRS o nadanych numerach NIP: 7752666952i REGON: 389989297;

    2. Sklep – serwis i sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem: http(s)://ogrodzeniaGT.pl;

    3. Klient – każda osoba (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystająca z usług lub dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;

    4. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

    5. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, pod warunkiem że z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

    6. Klient uprzywilejowany – łącznie Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany;

    7. Konto – funkcjonalność dostępna w Sklepie, dzięki której możliwe jest zarządzanie zamówieniami Klienta, pod warunkiem rejestracji (tj. utworzenia indywidualnego Konta Klienta w Sklepie) oraz logowania do zarejestrowanego Konta; po zalogowaniu do Konta Klient będzie miał możliwość składania zamówień na Produkty, przeglądania historii dotychczasowych zamówień,  jak również uzyska dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość modyfikowania ich;

    8. Produkty – usługi i towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

    9. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

    10. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na odległość, tj. w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość

    11. Sprzedaż – umowa, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość, tj. w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;

    12. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz.1740 z późn. zm.);

    13. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 827 z późn. zm.);

    14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);

    15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, s. 1).

II. Postanowienia ogólne

    1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów na odległość, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną opisanych poniżej. 

    2. Zamówienia w Sklepie można składać całą dobę przez wszystkie dni tygodnia, z zastrzeżeniem że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii. 

    3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem:

        a. posiadania przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu,

        b. spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych: 

             • zastosowania przeglądarek: Chrome 92, Opera 64, Safari 11, Safari on iOS 11, Samsung Internet 12, Edge 80 lub nowszej z włączoną obsługą appletów JavaScript i Cookies. 

    4. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej ogrodzeniaGT.pl.

    5. Podczas korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

III. Świadczenie usług drogą elektroniczną

    1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na:

        a. umożliwieniu Klientowi złożenia w Sklepie zamówienia na Produkty:

            i. bez konieczności zakładania Konta (zakup jako „gość”),

            ii. po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu do Konta w Sklepie,

        b. założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie, 

        c. przesyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych (newsletter),

        d. umożliwieniu wyrażania opinii o Produktach. 

    2. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną polegające na utworzeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. Za pośrednictwem Konta możliwe jest dokonywanie zakupów, jak również przechowywane są w nim dane, w tym dane osobowe Klienta, oraz historia złożonych za pośrednictwem Konta zamówień. 

    3. Założenie Konta w Sklepie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. 

    4. Z chwilą przesłania wypełnionego formularza pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest umowa o prowadzenie Konta (usługa świadczona drogą elektroniczną). Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, a usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Nie dotyczy to Sprzedaży Produktów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu. 

    5. Klient ma prawo wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową pod adresem: biuro@ogrodzeniaGT.pl.

    6. Sprzedawca ma prawo wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności, gdy Klient:

        a. korzysta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w tym powodując przeciążenie systemu teleinformatycznego,

        b. korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie z niego innym użytkownikom, 

        c. podał nieprawdziwe dane,

        d. przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w tym wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści. 

    7. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca oferuje również świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych (w tym informacji o promocjach) dotyczących towarów, w tym Produktów, i usług oferowanych przez Sprzedawcę (newsletter). Rozpoczęcie świadczenia usługi newslettera następuje po wyrażeniu stosownej zgody na subskrypcję. Usługa newslettera jest bezpłatna. 

    8. Z usługi newslettera może korzystać: 

        a. każda osoba, która na stronie Sklepu w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail kliknie przycisk „wyślij”; wysłanie w ten sposób zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną; 

        b. każda osoba, która podczas rejestracji Konta w sekcji „Zarejestruj się” zaakceptuje treść zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną; w takim przypadku newsletter przesyłany będzie na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta.

    9. Usługa newslettera będzie świadczona przez czas nieokreślony. Klient ma prawo zrezygnować ze świadczenia usługi newslettera w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. W celu rezygnacji z newslettera należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową pod adresem: biuro@ogrodzeniaGT.pl. 

    10. Sprzedawca ma prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi newslettera w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu subskrybentów. 

    11. Sprzedawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail z bazy newslettera. 

    12. Sprzedawca umożliwia również Klientom dodawanie komentarzy o Produktach. Dodanie komentarza nie wymaga rejestracji w Sklepie ani posiadania aktywnego Konta. 

    13. Zamieszczanie komentarzy o Produktach powinno odbywać się zgodnie z następującymi zasadami:

        a. zamieszczanie komentarz powinno odbywać się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

        b. niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach:

            i. treści sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści w szczególności rasowej, etnicznej, wyznaniowej,

            ii. treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające ważny interes społeczny,

            iii. treści i materiałów reklamowych lub ogłoszeń bądź podobnych, a także kwalifikowanych jako SPAM,

            iv. materiałów chronionych prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej, do których Klient nie jest uprawniony.

    14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści sprzecznych z pkt 13 powyżej. 

    15. Klient, który wielokrotnie naruszył postanowienia pkt 13 powyżej, Sprzedawca może zablokować możliwość zamieszczania komentarzy.

    16. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 

    17. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu, należy składać na adres e-mail biuro@ogrodzeniaGT.pl. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, przy czym każdorazowo termin ten nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia wniesienia reklamacji. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w punkcie IV.c. Regulaminu.

IV. Warunki Sprzedaży

a. Składanie zamówień, ich realizacja i procedura dokonywania płatności

        1. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób: 

    b. poprzez Sklep:

    i. bez konieczności zakładania Konta (zakup jako „gość”),

    ii. jako zarejestrowany Klient,

    c. telefonicznie. 

    2. Zarejestrowanym Klientem jest Klient, który posiada Konto w Sklepie. Klient może założyć Konto, jak również zalogować się do już istniejącego Konta w trakcie składania zamówienia. 

    3. Zamawianie Produktów w Sklepie składa się z następujących etapów: 

        a. wybranie Produktu lub Produktów będących przedmiotem zamówienia; wybór zostaje dokonany poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”; w przypadku niektórych Produktów może nastąpić konieczność uprzedniego wyboru wariantu (np. koloru),

        b. przejście do realizacji zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w oknie wyboru, o ile Klient nie zamierza kontynuować zakupów,

        c. wypełnienie formularza zamówienia, podając niezbędne informacje do realizacji zamówienia, 

        d. wybór wariantu płatności i sposobu dostawy;

        e. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek,

        f. kliknięcie przycisku „Kup i zapłać”, który równoznaczny jest ze złożeniem zamówienia. 

    4. Celem złożenia zamówienia telefonicznie Klient może również skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu 510 13 14 15. W takim przypadku Klient dokonuje wyboru Produktu lub Produktów i podaje dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu, jeśli istnieje możliwość zamówienia dostawy. 

    5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłana specyfikacja zamówionych Produktów. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

    6. Niezależnie od specyfikacji, o której mowa w pkt 5 powyżej, Sprzedawca prześle Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przesyłane jest w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, przy czym termin ten może ulec przedłużeniu, gdy jego upływ przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta); w takim przypadku potwierdzenie nastąpi kolejnego Dnia roboczego.  

    7. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. 

    8. Płatności w Sklepie można dokonać przelewem bankowym („przelew tradycyjny”). Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

    9. Z zastrzeżeniami wynikającymi z części IV.b. poniżej, realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do przewozu lub wydania Produktów Klientowi, w zależności od wybranego lub dostępnego dla danego Produktu sposobu dostawy. 

    10. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dokonanie przez Klienta zapłaty za złożone zamówienie. Sprzedawca anuluje zamówienia nieopłacone przez 5 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą.

    11. Klient zobowiązany jest podczas składania zamówienia do podania prawdziwych i prawidłowych danych, w tym danych osobowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.  

    12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, w sytuacji gdy Klient podał nieprawdziwe, nieprawidłowe lub budzące uzasadnione wątpliwości dane. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o tym telefonicznie lub drogą mailową przez Sprzedawcę, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na brak danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem. W braku możliwości kontaktu z Klientem Sprzedawcy będzie przysługiwać również prawo do odmowy realizacji zamówienia i jego anulowania; w takim przypadku umowę uważa się za niezawartą. 

    13. Jeśli do prawidłowej realizacji zamówienia niezbędne jest współdziałanie Sprzedawcy z Klientem, Sprzedawca może również odmówić realizacji zamówienia i je anulować, w przypadku gdy na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia Sprzedawcy nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 5 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu; w takim przypadku umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie opłacone należności. 

    14. Informacje o Produktach dostępne na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy Sprzedaży zamawianych Produktów. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet zamówienia. 

    15. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. 

    16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

b. Szczegółowe warunki sprzedaży – Czas Realizacji zamówień, ceny Produktów oraz koszty związane z zamówieniem ponoszone przez Klienta, warunki dostawy

    1. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 28 dni roboczych licząc od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt IV.a.6 powyżej, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji, termin realizacji zamówienia jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. 

    2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest w szczególności od wielkości złożonego zamówienia czy dostępności Produktów u producenta. W przypadku gdy czas realizacji zamówienia będzie dłuższy, w szczególności jeśli zamówienie dotyczy Produktów oznaczonych „na zamówienie” bądź towar jest czasowo lub trwale niedostępny u producenta, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta niezwłocznie drogą mailową lub telefonicznie.

    3. Ceny w Sklepie są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. 

    4. Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej, ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu. 

    5. W przypadku Produktów z odbiorem własnym, ich cena obejmuje załadunek w ustalonym miejscu wydania Produktów objętych zamówieniem na środek transportu Klienta. Środek transportu Klienta powinien być przystosowany do załadunku i przewożenia Produktów. 

    6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo Sprzedaży wybranych lub wszystkich Produktów w ilości nie mniejszej niż 1 m2 lub 1 szt. Produktu lub wyłącznie w formie pełnopaletowej. 

    7. W przypadku niektórych Produktów sprzedawanych w formie pełnopaletowej, cena Produktu zawiera również kaucję zwrotną za palety. Ceny palet podane są na Stronie Produktu.

    8. Klient ma prawo zwrotu palet po rozładowaniu Produktów. W takim przypadku, Klient zwraca palety na własny koszt do punktu zwrotu palet w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia odbioru Produktów. Przed dokonaniem zwrotu palet, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcy i uzgodnienia z nim punktu zwrotu, do którego dostarczone będą palety.

    9. Kaucja określona w pkt 7 powyżej rozliczana jest przez Sprzedawcę po zwrocie palet i zaakceptowaniu ich stanu technicznego. Kupujący zobowiązany jest niezwłoczne po dokonaniu zwrotu palet przesłać Sprzedawcy drogą mailową na adres biuro@ogrodzeniaGT.pl otrzymany w punkcie zwrotu palet dowód zwrotu. Sprzedawca zwraca Klientowi kaucję w terminie 14 dni od dnia dostarczenia dowodu zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku zwrotu palet Sprzedawca wystawi korektę faktury VAT w części dotyczącej palet. 

    10. Sprzedawcy przysługuje prawo pomniejszenia wysokości kaucji zwrotnej o wartość uszkodzenia zwracanych palet. W przypadku gdy stan techniczny zwróconych palet uniemożliwia ich powtórne wykorzystanie, kaucja za te palety nie podlega zwrotowi.  

    11. W Sklepie dostępne są następujące opcje odbioru i dostawy Produktów:

        a. dla wszystkich Produktów podstawową formą jest odbiór własny przez Klienta w punkcie odbioru wskazanym przez Sprzedawcę; lista punktów odbioru dostępna jest w opisie danego Produktu; odbiór osobisty w punkcie odbioru jest bezpłatny;

        b. w przypadku wybranych Produktów istnieje możliwość zamówienia dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta; Klient wskazuje miejsce dostawy w komentarzu do zamówienia lub kontaktując się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną po złożeniu zamówienia; koszt dostawy ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od ilości zamawianych Produktów przeznaczonych do przewozu oraz miejsca dostawy, w tym odległości od fabryki, z której dostarczane są Produkty; Sprzedawca poinformuje Klienta o kosztach dostawy  niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia z dyspozycją dostawy; po otrzymaniu kosztorysu Klient ma możliwość jego zaakceptowania lub odrzucenia; w przypadku zaakceptowania kosztorysu przez Klienta, Sprzedawca uwzględni koszt dostawy w przyjęciu zamówienia do realizacji; w przypadku odrzucenia kosztorysu Klient zobowiązany będzie do dokonania odbioru własnego we wskazanym przez Sprzedawcę punkcie odbioru.

    12. W przypadku wyboru dostawy bez HDS, Klient zobowiązany jest do zapewnienia rozładunku dostarczonych Produktów.

    13. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od przewoźnika dostawa Produktów do umówionego miejsca jest niemożliwa lub utrudniona (w tym ze względu na brak możliwości podjazdu do miejsca przeznaczenia z uwagi na ograniczenie tonażu, zbyt wąską drogę lub wjazd, podmokły teren, ryzyko uszkodzenia auta lub infrastruktury) bądź w przypadku opóźnienia się Klienta z odbiorem i rozładunkiem Produktów przekraczającego 60 minut od momentu umówionego terminu odbioru i rozładunku lub w przypadku bezzasadnej odmowy przyjęcia i rozładunku Produktów, przewoźnik ma prawo do odmowy dalszej realizacji dostawy. W takim przypadku Strony oraz przewoźnik ustalają inny sposób postępowania, który, zależnie od sytuacji, może polegać w szczególności na dostarczeniu Produktów do innego miejsca umożliwiającego dostawę i rozładunek, zorganizowaniu transportu zastępczego umożliwiającego podjazd do umówionego miejsca dostawy lub zwrocie Produktów do miejsca, z którego zostały wydane.  

    14. W przypadku braku możliwości dostawy z przyczyn, o których mowa w pkt 13 powyżej, Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta kary umownej w wysokości dwukrotności kosztów dostawy brutto. Sprzedawcy przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych.  

    15. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Produktów, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. W przypadku niedostarczenia Produktów z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zapis pkt 14 stosuje się odpowiednio.

    16. W razie niedostarczenia Produktów z przyczyn, o których mowa w pkt 15 zdanie pierwsze powyżej, Produkty zostają zwrócone do określonego punktu. W takim przypadku Klient – według własnego wyboru – ma prawo do samodzielnego odbioru Produktów ze wskazanego przez Sprzedawcę punktu odbioru albo do ponownego zamówienia dostawy Produktów na swój koszt, pod warunkiem podania prawidłowego i dokładnego adresu dostawy. W celu ustalenia dalszego toku postępowania oraz – w przypadku zamówienia ponownej dostawy – ustalenia kosztów ponownej dostawy, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia, w którym Produkty miały zostać pierwotnie dostarczone do Klienta. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą cenę. 

    17. Sprzedawcy przysługuje prawo do potrącenia ze zwracaną ceną, o której mowa w pkt 16 powyżej, ewentualnych naliczonych kar umownych i innych należności, w tym odszkodowania, przysługujących mu w związku z niedostarczeniem Produktów do Klienta.

c. Rękojmia i gwarancja  

        1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi w ramach umowy Sprzedaży rzeczy wolnej od wad oraz do należytego wykonywania umówionych Usług.

        2. Z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z danej umowy.

        3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

        4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi uprzywilejowanemu. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient uprzywilejowany może żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo – jeśli wada rzeczy jest istotna – może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

        5. Jeśli Klient uprzywilejowany stwierdzi wadę rzeczy sprzedanej, ma on prawo do złożenia Sprzedawcy stosownej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta uprzywilejowanego, jak również powinna określać roszczenie związane ze sprzedaną rzeczą bądź niezrealizowaną lub zrealizowaną nienależycie Usługą. Reklamacja może być złożona:

        a. drogą pisemną na adres:  sklepyGT sp. z o.o., 99-300 Kutno, Leszczynek 2a,

        b. drogą mailową na adres: biuro@ogrodzeniaGT.pl,

        c. drogą telefoniczną: 510 13 14 15.

        6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Sprzedawcy. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego została złożona, chyba że Klient zastrzegł inna formę odpowiedzi. 

        7. Zasady określone w pkt 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do reklamacji składanych przez Klientów w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Sprzedawcę umówionych Usług określonych w niniejszym Regulaminie.

        8. Sprzedawca oświadcza, że nie jest gwarantem jakości sprzedawanych Produktów. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta. Zakres udzielonej gwarancji, obowiązki gwaranta i uprawnienia z nią związane oraz zasady realizacji przysługujących uprawnień określone są w warunkach gwarancji dołączonych do Produktów. Reklamacje z tytułu gwarancji mogą być składane w punktach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

V. Prawo odstąpienia od umowy

        1. Na zasadach określonych w niniejszym pkt V. oraz w przepisach Ustawy o prawach konsumenta Klientowi uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

        2. Bieg termin 14 dni do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

        a. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta uprzywilejowanego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

            i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

            ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

        b. zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

        3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient uprzywilejowany musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być przesłane: 

        a. drogą pisemną na adres:  sklepyGT sp. z o.o., 99-300 Kutno, Leszczynek 2a,

        b. drogą mailową na adres: biuro@ogrodzeniaGT.pl,

        c. drogą telefoniczną: 510 13 14 15.

Klient może skorzystać z stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obligatoryjne.

        4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient uprzywilejowany wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

        5. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracane zostają wszystkie otrzymane od Klienta uprzywilejowanego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient uprzywilejowany nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

        6. Sprzedawca może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

        7. Rzeczy objęte oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy odesłać na adres:  sklepyGT sp. z o.o., 99-300 Kutno, Leszczynek 2a, Leszczynek 2a, 99-300 Kutno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient uprzywilejowany odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

        8. Klient uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

        9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

        10. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli Klient uprzywilejowany zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

        1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z następujących sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

        a. złożenie wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego o rozstrzygnięcie sporu,

        b. złożenie wniosku do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem uprzywilejowanym a Sprzedawcą,

        c. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 

        d. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

        2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.

VII. Dane osobowe

    1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznym, które zostały udostępnione podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca, tj. spółka sklepyGT sp. z o.o., stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Leszczynek 2A, 99-300 Kutno, wpisana do KRS o nadanych numerach NIP: 7752666952 i REGON: 389989297. 

    2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w związku z korzystaniem z witryny internetowej Sklepu, w tym informacje o podstawach i celach przetwarzania oraz o przysługujących uprawnieniach, jak również informacje o wykorzystywaniu plików Cookies znajdują się w sekcji „Polityka Prywatności”.

VIII. Postanowienia końcowe

        1. Umowa, w tym Umowa sprzedaży, zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

        2. Ze Sprzedawcą można kontaktować się:

        a. drogą pisemną na adres:  sklepyGT sp. z o.o., 99-300 Kutno, Leszczynek 2a,

        b. drogą mailową na adres: biuro@ogrodzeniaGT.pl,

        c. drogą telefoniczną: 510 13 14 15.

        3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

        4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 

        5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

        6. Klient przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Sklepu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść przy użyciu stosownego okienka wyboru podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta. 

        7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie ogrodzeniaGT.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

        8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2024 roku do odwołania.